Polityka prywatności i cookie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników strony internetowej https://spss.pl/ oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, PS przekazuje Użytkownikom Strony niniejszą Politykę prywatności, w której wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i zabezpieczane.
 2. Polityka określa również rodzaje Plików cookie oraz innych narzędzi wykorzystywanych w ramach Strony, a także cele i zasady ich wykorzystywania.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki prywatności.

II. DEFINICJE

 1. Wyrażeniom pisanym w niniejszej Polityce prywatności wielką literą nadane zostało następujące znaczenie:
  • Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu RODO, tj. podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
  • Partnerzy PS – strony trzecie, o których mowa w pkt V Polityki.
  • Plik cookie – plik tekstowy pobranymi na komputer Użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do niektórych stron internetowych; Pliki cookie zbierają informacje ułatwiające Użytkownikom korzystanie ze Strony, np. umożliwiają Stronie rozpoznawanie Użytkowników powracających do witryny, jak również wykonywane przez Użytkownikom czynności na Stronie; Plik cookie nie zawiera informacji. Analizowany przez konkretną przeglądarkę może pomóc stronie internetowej poprawić komfort korzystającego z niej Użytkownika.
  • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  • PS – Predictive Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-108), ul. Retoryka 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, pod nr. KRS 0000147461, NIP 6772061016.
  • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • Strona – strona internetowa PS udostępniona Użytkownikom pod adresem https://spss.pl/ ;
  • Użytkownik – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza PS w związku z korzystaniem przez tę osobę ze Strony.

III. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ PS

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony jest PS.
 2. W wyniku korzystania ze Strony, PS może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, nazwę instytucji, do której przynależność deklaruje Użytkownik, stanowisko, nr telefonu, adresu email i/lub adres pocztowy.
 3. PS gromadzi również dane osobowe Użytkowników w sposób automatyczny z wykorzystaniem Plików cookie, co obejmuje następujące informacje:
  • adres IP urządzenia Użytkownika;
  • rodzaj urządzenia, z którego Użytkownik korzysta ze Strony;
  • nazwę urządzenia;
  • czas nadejścia zapytania;
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika w przypadku, gdy przejście do Strony nastąpiło przez przekierowanie.

IV. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. PS przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  • działania marketingowe i polepszanie usług
   • PS przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia pomiaru i ulepszania usług w tym dopasowywanie proponowanej oferty PS do zainteresowań Użytkowników.
   • Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu PS tj. ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz dopasowywania informacji marketingowej do zainteresowań Użytkowników);
  • wysyłka korespondencji e-mail i/lub kontakt telefoniczny z informacją o usługach PS
   • PS dostarcza Użytkownikom bezpłatny newsletter i inne wiadomości z informacjami dotyczącymi PS, jej oferty, nowości w ramach świadczonych przez PS usług.
   • Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika na otrzymywanie korespondencji od PS lub odpowiednio kontakt telefoniczny);
  • zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Strony
   • PS przetwarza dane osobowe, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji przez PS oraz zarządzania systemami teleinformatycznymi.
   • Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu PS tj. realizacja wysokiej jakości usług, w szczególności poprzez zapewnienie działania Strony);
  • dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami
   • W przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników lub konieczności ochrony przed roszczeniami, PS może przetwarzać dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Strony.
   • Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu PS, tj. ochrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń);
  • przechowywanie informacji o preferencjach Użytkownika
   • PS przechowuje dane o Użytkowniku w celu obsługi jego preferencji w zakresie komunikacji z PS (o której mowa w pkt b. powyżej), umożliwienia Użytkownikowi ustawień preferencji oraz dla celów rozliczalności.
   • Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu PS, tj. zapewnienie zgodności z prawem działań PS oraz wykazanie wywiązania się z obowiązujących PS jako administratora danych osobowych zobowiązań nałożonych przepisami prawa);
  • kontakt z Użytkownikiem
   • PS przetwarza dane osobowe w celu komunikacji z Użytkownikiem oraz odpowiedzi na pytania zadawane przez Użytkownika z wykorzystaniem funkcjonalności Strony.
   • Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu PS tj. ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz umożliwienie Użytkownikom zapoznania się z ofertą PS).

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Strony trzecie – Partnerzy PS, mogą mieć dostęp do Strony w celu zamieszczania na niej własnych kodów, które pozwalają na analizę aktywności Użytkownika w Internecie, w celu ustalenia zainteresowań Użytkownika i jego preferencji, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie). W tym zakresie Partnerzy PS są administratorami danych osobowych Użytkownika niezależnymi od PS i stosuje się do wykonywanego przez nich przetwarzania danych osobowych zasady i obowiązki określone z przepisach regulujących ochronę danych osobowych, w tym w szczególności RODO.
 2. PS może udostępniać dane osobowe Użytkowników na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników, a także na żądanie Użytkowników lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez PS.
 3. Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta PS w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty które mogą uzyskiwać dostęp do zagregowanych danych zbieranych za pomocą Plików cookie w celu planowania strategii marketingowej, podmioty prowadzące wysyłkę newslettera i innych informacji o usługach, promocjach i nowościach w ofercie PS). W takich przypadkach PS zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. PS może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące, np. liczby Użytkowników odwiedzających Stronę. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

VI. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA I KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do PS w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przetwarzanych przez PS:
  • prawo dostępu do danych osobowych
   • Na wniosek Użytkownika PS potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych;
  • prawo do sprostowania danych osobowych
   • W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od PS ich sprostowania lub uzupełnienia;
  • prawo do wycofania zgody
   • W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Takie działanie Użytkownika pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Użytkownika przed wycofaniem zgody. Informacja o tym jak odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajduje się w ust. 5 poniżej;
  • prawo do usunięcia danych osobowych
   • W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od PS usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez PS, np. w sytuacji gdy dane nie są już niezbędne dla określonego celu przetwarzania;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   • Użytkownik może żądać od PS czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email lub numer telefonu) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania PS nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych;
  • prawo żądania przeniesienia danych osobowych
   • W określonych sytuacjach (Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez PS w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu Administratorowi;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
   • Użytkownik może wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją szczególną sytuację) lub dla celów marketingu bezpośredniego.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych z PS lub wyznaczonym przez PS Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować:
  1. listownie na adres ul. Retoryka 1, 31–108 Kraków;
  2. telefonicznie pod nr: +48 12 636 96 80;
  3. e-mailem na adres: daneosobowe@predictivesolutions.pl.
 3. PS rozpatrzy otrzymany wniosek i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w terminie przewidzianym w odpowiednich przepisach. Należy jednak pamiętać, mogą zajść okoliczności, w których PS nie będzie mogło zrealizować wniosku.
 4. Jeśli wystąpią okoliczności, w których PS nie będziemy mogło zrealizować wniosku, PS poinformuje o tym Użytkownika w odpowiedzi na wniosek.
 5. PS może poprosić Użytkownika o podanie informacji niezbędnych do potwierdzenia jego tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na wniosek lub żądanie Użytkownika. W każdym przypadku otrzymania żądania Użytkownika w zakresie wykonania jego praw opisanych w ust. 1 pkt c) i g), w celu weryfikacji Użytkownika, PS prześle na adres e-mail podany uprzednio PS przez Użytkownika w formularzu na Stronie, wiadomość e-mail z linkiem umożliwiającym zarządzanie preferencjami Użytkownika, w tym w zakresie udzielonych przez niego zgód na przetwarzanie przez PS danych osobowych Użytkownika.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez PS.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. PS przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.
 2. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez PS roszczeń w stosunku do Użytkowników.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

VIII. PLIKI COOKIES

 1. Na Stronie Pliki cookie zamieszczają:
  • PS:
   • PS może umieszczać Pliki cookie na urządzeniu Użytkownika w różnych celach, a tym aby ułatwić poruszanie się po Stronie, administrować i udostępniać Stronę.
   • Pliki cookie, które umieszcza PS, umożliwiają na przykład:
    • dostosowanie formatu wyświetlania Strony do urządzenia, z którego korzysta Użytkownik,
    • rozpoznawanie urządzenia Użytkownika, aby zapamiętać preferencje i ustawienia Strony dla danego Użytkownika,
    • analizę ruchu na stronach internetowych PS w celu tworzenia statystyk na potrzeby ulepszania oferowanych usług. W tym celu PS współpracuje z Google Inc. – dostawcą skryptów analitycznych (“Google Analytics”) na podstawie stosownych umów zawartych między PS a Google Inc. lub spółkami powiązanymi z Google Inc. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania danych za pośrednictwem skryptów Google Analytics instalując w wyszukiwarce dodatek blokujący osadzanie skryptów Google Analytics dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  • Strony trzecie – Partnerzy PS:
   • Strony trzecie mogą umieszczać Pliki cookie na urządzeniu Użytkownika.
   • PS nie kontroluje wykorzystywania Plików cookie przez Partnerów PS i nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Plików cookie przez te strony trzecie. Podmioty te mają własne zasady ochrony prywatności i praktyki gromadzenia danych. Aby lepiej zrozumieć dostępne opcje kontroli, Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności każdego Partnera PS.
   • Celem Plików cookie Partnerów PS trzecich jest zapewnienie funkcji pomiaru odbiorców i udostępniania społecznościowego oraz dostosowanie treści lub reklam.
   • Informacja o Plikach cookie zamieszczonych na Stronie przez Partnerów PS znajduje się tutaj:
    • Pixel Meta:
     • https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel
     • https://www.facebook.com/business/help/742478679120153
    • LinkedIn insight tag:
     • https://www.linkedin.com/help/lms/answer/a425677/linkedin-insight-tag-najczesciej-zadawane-pytania?lang=pl
 2. Użytkownik może określić sposób ustawiania Plików cookie na swoim urządzeniu, dostosowując ustawienia przeglądarki zgodnie z pkt IX Polityki.

IX. WYRAŻENIE ZGODY LUB SPRZECIWU NA UMIESZCZANIE PLIKÓW COOKIE

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę lub sprzeciw co do przetwarzanie Plików cookie poprzez:
  • skorzystanie z „Ustawienia cookies”
   • Użytkownik wchodząc na Stronę, w oknie typu pop-up może zarządzić jakie dane o Użytkowniku PS będzie zbierać za pomocą Plików cookie poprzez wyrażenie zgody lub odmowę jej wyrażenia na zbieranie jego danych osobowych z wykorzystaniem określonych grup Plików cookie. Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich Plików cookie może sprawić, że niektóre funkcjonalności Strony będą niedostępne dla Użytkownika lub mogą wpłynąć negatywnie na wydajność, efektywność lub dostosowanie Usług;
  • ustawienia przeglądarki
   • Użytkownik może również autoryzować, odmówić lub wyłączyć Pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeśli Użytkownik wyłączy Plik cookie już zainstalowany w przeglądarce, ten Plik nie będzie już aktywny, ale nie zniknie z przeglądarki do końca jego żywotności. Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich Plików cookie może sprawić, że część funkcjonalności Strony będzie niedostępna dla Użytkownika lub będzie to miało negatywny wpływ na wydajność, efektywność lub dostosowanie Strony.
   • Każda przeglądarka jest skonfigurowana inaczej. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez wydawcę przeglądarki. Instrukcje te są dostępne dla powszechnie używanych przeglądarek pod następującymi linkami:
    • Jeśli korzystasz z programu Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
    • Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
    • Jeśli korzystasz z przeglądarki Safari: https://support.apple.com/kb/ph21447?locale=en_US
    • Jeśli korzystasz z Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
    • Jeśli korzystasz z Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
  • Jeśli korzystasz z różnych urządzeń, upewnij się, że ustawienia odpowiedniej przeglądarki są zgodne z twoimi preferencjami.
 2. Jeśli Użytkownik nie odmówi lub nie wyłączy Plików cookie, korzystając z wyżej wskazanych możliwości, wyraźnie wyraża tym samym zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych przez PS i strony trzecie wymienione powyżej, z zastrzeżeniem ich polityki prywatności. Nie ograniczając powyższego, Użytkownik wyraża wyraźną zgodę na wykorzystywanie Plików cookie oraz gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie swoich danych osobowych przez PS i Google (np. w związku z usługami Google, takimi jak Google Ad Manager).

X. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

 1. Informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. PS zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

XI. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Aktualna wersja Polityki prywatności PS publikowana jest na Stronie.