IBM SPSS Data Collection

///

Gromadzenie danych

icon1_white

IBM SPSS DATA COLLECTION umożliwia gromadzenie danych z wykorzystaniem technik CAWI, CATI, CAPI i PAPI.

Jedno badanie może być wykonywane przy pomocy wielu różnych kanałów kontaktu z respondentem. Możliwe jest także automatyczne wypełnianie kwestionariusza losowymi wartościami w celu przetestowania poprawności ankiety.
icon_qs_bw

PS Quaestio PRO

sprawna realizacja twoich badań
zobacz kompletne rozwiązanie

<p><strong>Testowe wypełnienie kwestionariusza</strong></p>Automatyczne testowe wypełnienie kwestionariusza losowymi wartościami

Testowe wypełnienie kwestionariusza

Automatyczne testowe wypełnienie kwestionariusza losowymi wartościami.

Program umożliwia tworzenie różnego rodzajów pytań. Dostępne są pytania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, pytania otwarte (tekstowe lub numeryczne), pytania o datę lub czas i różnego rodzaju pytania tabelaryczne.

Program pozwala również na wprowadzanie pytań z rangowaniem, czy pytań na skali stałych sum. Możliwe jest też wyświetlenie w ankiecie dodatkowych informacji dla respondenta bądź ankietera. Pytania mogą być grupowane, a grupy wyświetlane na jednym ekranie.


Badania metodą CAWI

Wypełnienie ankiety przez Internet przy wykorzystaniu przeglądarki WWW.

Program pozwala na automatyczne przetestowanie utworzonego kwestionariusza. Możliwe jest określenie liczby wywiadów, które mają być stworzone przez program oraz maksymalnej liczby prób udzielenia odpowiedzi na pojedyncze pytanie.

W celu uniknięcia wartości nieprawdopodobnych w wynikach testowych, możliwe jest ustalenie dodatkowych ograniczeń zakresu odpowiedzi dla programu. Podczas procesu losowego wypełniania kwestionariusza, program wyświetla okno dialogowe prezentujące postęp w realizacji i wyniki.

<p><strong>Badania metodą CAWI</strong></p>Wypełnienie ankiety przez Internet przy wykorzystaniu przeglądarki WWW

<p><strong>Badania metodą CATI</strong></p>Przeprowadzanie przez ankieterów wywiadów telefonicznych

Badania metodą CATI

Przeprowadzanie przez ankieterów wywiadów telefonicznych.

Wybieranie numeru może odbywać się automatycznie bądź manualnie. Gdy numer nie odpowiada, jest zajęty, odpowiada automatyczna sekretarka itp., ankieter ma możliwość zaznaczenia powodu nieodbycia wywiadu. Program pozwala także przełożenie rozmowy na inny, ustalony z respondentem termin.

Możliwe jest ustawienie maksymalnej liczby prób kontaktu z jednym numerem i czasu oczekiwania pomiędzy kolejnymi próbami. System umożliwia także nagrywanie rozmów bądź kontrolowanie ich przez nadzorcę.


Badania metodą PAPI

Przeprowadzanie wywiadów lub ankiet z wykorzystaniem kwestionariuszy papierowych.

Kwestionariusz utworzony w narzędziu do tworzenia ankiet może być wyeksportowany do programu Word i przekonwertowany do postaci kwestionariusza papierowego.

Program umożliwia wprowadzenie instrukcji wypełniania oraz przechodzenia między pytaniami kwestionariusza. Po sformatowaniu kwestionariusza możliwy jest jego wydruk.

Dane zebrane od respondentów mogą być wprowadzane za pomocą skanera bądź ręcznie – z wykorzystaniem komponentu umożliwiającego walidację wprowadzanych danych z kwestionariuszy papierowych.

<p><strong>Badania metodą PAPI</strong></p>Przeprowadzanie wywiadów lub ankiet z wykorzystaniem kwestionariuszy papierowych

<p><strong>Badania metodą CAPI</strong></p>Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich z wykorzystaniem komputera lub urządzeń mobilnych

Badania metodą CAPI

Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich z wykorzystaniem komputera lub urządzeń mobilnych.

Program zapewnia możliwość prowadzenia wielu projektów badawczych równolegle. W ramach danego projektu, prezentowana jest lista przeprowadzonych wywiadów. Program pozwala rozpocząć nowy wywiad jak również kontynuować wywiad przerwany.

Podczas przeprowadzania wywiadu bezpośredniego z wykorzystaniem komputera, ankieta może mieć wygląd ankiety internetowej bądź wywiadu telefonicznego. Dane mogą być zapisywane lokalnie na urządzeniu ankietera lub automatycznie synchronizowane przy wykorzystaniu serwera.