IBM SPSS Data Collection

///

Projektowanie kwestionariuszy i formularzy

icon1_white

IBM SPSS DATA COLLECTION umożliwia tworzenie atrakcyjnych wizualnie kwestionariuszy i formularzy, zawierających różne rodzaje pytań.

Pozwala na zdefiniowanie reguł, według których będzie się odbywać przechodzenie pomiędzy pytaniami. Zapewnia weryfikację zgodności wprowadzanych przez respondenta odpowiedzi z dopuszczalnymi wartościami, co pozwala uniknąć wielu błędów w danych.
icon_qs_bw

PS Quaestio PRO

sprawna realizacja twoich badań
zobacz kompletne rozwiązanie

<p><strong>Tworzenie pytań<strong></p>Definiowanie treści pytań i kafeterii odpowiedzi oraz elementów z nimi powiązanych takich jak informacje dla respondenta i ankietera

Tworzenie pytań

Definiowanie treści pytań i kafeterii odpowiedzi oraz elementów z nimi powiązanych takich jak informacje dla respondenta i ankietera.

Program umożliwia tworzenie różnego rodzajów pytań. Dostępne są pytania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, pytania otwarte (tekstowe lub numeryczne), pytania o datę lub czas i różnego rodzaju pytania tabelaryczne.

Program pozwala również na wprowadzanie pytań z rangowaniem, czy pytań na skali stałych sum. Możliwe jest też wyświetlenie w ankiecie dodatkowych informacji dla respondenta bądź ankietera. Pytania mogą być grupowane, a grupy wyświetlane na jednym ekranie.


Określanie sposobu wypełniania pytań

Definiowanie dopuszczalnych wartości odpowiedzi dla pytań oraz rotowanie kategorii.

Określanie sposobu wypełniania pytań obejmuje dopuszczalność pozostawienia pytania bez odpowiedzi, organicznie zakresu możliwych odpowiedzi, ustawienie domyślnych wartości.

Dla pytań numerycznych, program umożliwia ograniczenie zakresu i typu wprowadzanych wartości. W pytaniach tekstowych istnieje możliwość określenia minimalnej i maksymalnej liczby znaków, które może wprowadzić respondent. W przypadku pytań z kafeterią odpowiedzi, możliwa jest zmiana kolejności odpowiedzi (np. rotacja odpowiedzi) oraz określenie maksymalnej liczby odpowiedzi do zaznaczenia przez respondenta.

<p><strong>Określanie sposobu wypełniania pytań<strong></p>Definiowanie dopuszczalnych wartości odpowiedzi dla pytań oraz rotowanie kategorii

<p><strong>Umieszczanie dodatkowych obiektów w ankiecie</strong></p>Szeroka gama dodatkowych narzędzi i obiektów potrzebnych w projektowaniu kwestionariusza

Umieszczanie dodatkowych obiektów w ankiecie

Szeroka gama dodatkowych narzędzi i obiektów potrzebnych w projektowaniu kwestionariusza.

Program pozwala na umieszczanie w treści ankiety obrazów, filmów i animacji oraz hiperłączy. Możliwe jest także dodawanie komentarzy, które będą stanowić podpowiedzi dla respondenta i będą się wyświetlać po najechaniu kursorem myszy na element kwestionariusza.

W pytaniach o datę może być wykorzystany graficzny kalendarz ekranowy, a w pytaniach o liczbę – suwak. W ankiecie może być umieszczony pasek postępu lub informacja o liczbie stron ankiety, jakie pozostały do wypełnienia.


Tworzenie reguł przejścia między pytaniami w kwestionariuszu

Warunkowe przechodzenie pomiędzy poszczególnymi pytaniami w kwestionariuszu.

Program umożliwia zadawanie respondentom tylko tych pytań lub bloków pytań, które ich dotyczą. To, które pytania zostaną zadane respondentowi, może zależeć od jego odpowiedzi na pytania filtrujące lub informacji o respondencie pochodzących z bazy danych itp.

Istnieje możliwość zarządzania kolejnością zadawania pytań oraz automatycznego wypełnienia pomijanych pytań (np. wartością „Nie dotyczy”). Program umożliwia również zagnieżdżanie instrukcji warunkowych.

<p><strong>Tworzenie reguł przejścia między pytaniami w kwestionariuszu</strong></p>Warunkowe przechodzenie pomiędzy poszczególnymi pytaniami w kwestionariuszu

<p><strong>Projektowanie wyglądu ankiety<strong></p>Zapewnienie atrakcyjnego wyglądu oraz dostosowanie wyglądu ankiety do wymagań badania

Projektowanie wyglądu ankiety

Zapewnienie atrakcyjnego wyglądu oraz dostosowanie wyglądu ankiety do wymagań badania

W programie dostępnych jest wiele predefiniowanych szablonów wyglądu ankiety, które można samodzielnie modyfikować. Możliwa jest zmiana wyglądu każdego elementu ankiety: tekstu, tła, układu pytań na stronie, grafik, nagłówków, stopek itp.

Program pozwala na przypisanie szablonu do poszczególnych pytań i do całego kwestionariusza. Szablony wyglądu ankiety zbudowane są w oparciu o język HTML i mogą być zapisywane oraz dodawane do kolejnych kwestionariuszy.