IBM SPSS Data Collection

///

Zarządzanie projektem badań ankietowych

icon1_white

IBM SPSS DATA COLLECTION umożliwia wspólną pracę nad projektem badawczym.

Pozwala na zarządzanie kontaktem z respondentami, poprzez wysyłanie im spersonalizowanych wiadomości e-mail. Umożliwia także kontrolę nad strukturą próby oraz monitorowanie na bieżąco postępów w realizacji badania.
icon_qs_bw

PS Quaestio PRO

sprawna realizacja twoich badań
zobacz kompletne rozwiązanie

<p><strong>Zaproszenie do badania i personalizacja</strong></p>Zaproszenie do badania wysłane w postaci spersonalizowanej wiadomości e-mail

Zaproszenie do badania i personalizacja

Zaproszenie do badania wysłane w postaci spersonalizowanej wiadomości e-mail.

Program pozwala utworzyć treść spersonalizowanej wiadomości e-mail, która zostanie wysłana do uczestników badania oraz określić dokładne parametry wysyłki np. grupa docelowa, status projektu itp.

Program oferuje duże możliwości w zakresie formatowania treści wiadomości, umieszczania w niej elementów graficznych itp. Wiadomość może być spersonalizowana, np. zawierać imię i nazwisko odbiorcy. Program zapewnia również możliwość zapisania informacji o tym, kiedy wiadomość została wysłana.


Aktywacja projektu badawczego z kontrolą kwot

Ustalenie limitów wywiadów dla poszczególnych grup respondentów, w celu zwiększenia kontroli nad próbą.

Program umożliwia budowanie zaawansowanych tabel lub wyrażeń kwotowych, które mogą być implementowane w ramach dowolnego projektu badawczego. Do konstruowania kwot mogą być wykorzystane dowolne typy pytań, jak również dane znajdujące się w bazie uczestników.

W przypadku przekroczenia ustalonej kwoty, respondent może być wykluczony z badania niezwłocznie lub dopiero po wypełnieniu całej ankiety. Możliwe jest monitorowanie na bieżąco liczby respondentów zaklasyfikowanych do poszczególnych grup.

<p><strong>Aktywacja projektu badawczego z kontrolą kwot</strong></p>Ustalenie limitów wywiadów dla poszczególnych grup respondentów, w celu zwiększenia kontroli nad próbą

<p><strong>Raport o postępie w realizacji badania</strong></p>Monitorowanie na bieżąco postępu w realizacji badania oraz wyników

Raport o postępie w realizacji badania

Monitorowanie na bieżąco postępu w realizacji badania oraz wyników.

Program na bieżąco dostarcza informacji o postępie w realizacji badania. Dostępne są informacje o liczbie osób, które wypełniły cały kwestionariusz, liczbie osób, które są w trakcie wypełniania a także liczbie osób, które przerwały badanie z różnych powodów.

Program umożliwia również bieżącą weryfikację wyników badania, co pozwala m.in. na identyfikację pytań, na których respondenci najczęściej przerywają udzielanie odpowiedzi.


Zarządzanie uczestnikami badania

Zarządzanie kontaktem z respondentami od zaproszenia poprzez przypomnienia aż do podziękowania za udział w badaniu.

Program umożliwia interakcję z respondentem – powiadomienie go o projekcie badawczym, zachęcanie do wzięcia udziału, przypominanie o trwającym badaniu, podziękowanie za udział itp. Możliwe jest utworzenie harmonogramu wysyłek automatycznych.

Program pozwala na śledzenie do jakiej liczby respondentów e-mail został już wysłany. Dostęp do ankiety może być zabezpieczony hasłem. Możliwe jest też ustawienie komunikatów, jakie mają zostać wyświetlone respondentowi w przypadku gdy nie powiedzie się proces uwierzytelnienia, gdy respondent zostanie wykluczony z badania z powodu przekroczenia kwot i w wielu innych sytuacjach.

<p><strong>Zarządzanie uczestnikami badania</strong></p>Zarządzanie kontaktem z respondentami od zaproszenia poprzez przypomnienia aż do podziękowania za udział w badaniu

<p><strong>Zarządzanie plikami projektu</strong></p>Zarządzanie plikami skojarzonymi z projektem, co umożliwia wspólną pracę nad projektem badawczym

Zarządzanie plikami projektu

Zarządzanie plikami skojarzonymi z projektem, co umożliwia wspólną pracę nad projektem badawczym.

System magazynuje pliki niezbędne do działania projektu badawczego. Podczas aktywacji kwestionariusza, program automatycznie przeszukuje katalogi projektu, wykonuje niezbędne kopie plików oraz rozsyła informacje o konieczności aktualizacji plików.

Program umożliwia przegląd plików, sprawdzanie ich właściwości (np. daty ostatniej modyfikacji), udostępnianie plików innym użytkownikom, umieszczanie własnych plików, kasowanie ich, a także kopiowanie plików na własny komputer.