IBM SPSS Statistics

///

Import i zarządzanie danymi

icon2_white

IBM SPSS Statistics pozwala na importowanie danych z różnych źródeł i scalanie zbiorów danych.

Umożliwia zmianę organizacji danych w zbiorze czy zmianę poziomu agregacji danych. Pozwala definiować i przechowywać metadane, czyli właściwości zmiennych.
icon_im_bw

PS Imago PRO

pełne wsparcie analizy danych i raportowania
zobacz kompletne rozwiązanie

<p><strong>Dostęp do danych</strong></p>Wprowadzanie danych bezpośrednio do programu lub importowanie ich z różnych źródeł – m.in. arkuszy kalkulacyjnych jak Excel, plików tekstowych czy baz danych.

Dostęp do danych

Wprowadzanie danych bezpośrednio do programu lub importowanie ich z różnych źródeł – m.in. arkuszy kalkulacyjnych jak Excel, plików tekstowych czy baz danych.

Program zapewnia wygodny dostęp do danych z różnych źródeł dzięki kreatorom importu danych.

Podczas importu danych z programu Excel lub pliku tekstowego kreatory pozwalają na podgląd danych i wprowadzenie własnych ustawień importu (odczytywanie nazw zmiennych z nagłówków kolumn, usuwanie niepotrzebnych spacji, definiowanie formatu zmiennych, zmiana zakresu importowanych danych itp.).

Kreator importu danych z baz danych takich jak: Oracle, MS SQL Server, DB2, pozwala określić źródło danych, wybrać obserwacje, dokonać agregacji i sortowania obserwacji przed pobraniem oraz zdefiniować nazwy i właściwości pobieranych zmiennych.


Łączenie zbiorów danych

Łączenie danych pochodzących z wielu plików za pomocą dodawania obserwacji lub dodawania zmiennych.

Dodawanie obserwacji polega na łączeniu aktywnego zbioru danych z drugim zbiorem, który zawiera współdzielone zmienne, ale różne obserwacje. Istnieje możliwość utworzenia zmiennej identyfikującej źródło każdej obserwacji.

Dodawanie zmiennych polega na łączeniu aktywnego zbioru danych z drugim zbiorem, który zawiera współdzielone obserwacje, ale różne zmienne. Do poprawnego dopasowania obserwacji w dwóch plikach można użyć zmiennych będących kluczami łączenia. Za pomocą komend można połączyć nawet 50 zbiorów danych.

<p><strong>Łączenie zbiorów danych</strong></p>Łączenie danych pochodzących z wielu plików za pomocą dodawania obserwacji lub dodawania zmiennych

<p><strong>Restrukturyzacja zbioru danych</strong></p>Restrukturyzacja zbioru danych, czyli zmiana organizacji danych w zbiorze poprzez przenoszenie obserwacji do zmiennych lub odwrotnie

Restrukturyzacja zbioru danych

Restrukturyzacja zbioru danych, czyli zmiana organizacji danych w zbiorze poprzez przenoszenie obserwacji do zmiennych lub odwrotnie.

Od organizacji danych w pliku może zależeć to, jakie procedury analizy danych będzie można wykorzystać. Kreator restrukturyzacji pozwala decydować, które informacje mają znajdować się w wierszach, a które w kolumnach.

Możliwe jest przekształcenie wybranych zmiennych w grupy powiązanych ze sobą obserwacji, przekształcenie grup obserwacji w zmienne oraz transpozycja zbioru danych.


Agregacja zbioru danych

Dodanie do zbioru lub umieszczenie w nowym zbiorze statystyk wyliczonych dla wskazanych grup obserwacji.

Program pozwala wyliczać statystyki dla grup obserwacji, wyznaczonych zgodnie ze wskazaną zmienną grupującą. Jeśli zmienna grupująca nie zostanie zdefiniowana, statystyki zostaną obliczone dla całego zbioru, traktowanego jako jedna grupa obserwacji.

Dostępne funkcje agregujące obejmują m.in. statystyki podsumowujące (średnia, mediana, suma, odchylenie standardowe) i specyficzne wartości (pierwsza, ostatnia, minimum, maksimum). Możliwe jest również zapisanie zmiennej wskazującej na liczbę obserwacji w każdej grupie.

<p><strong>Agregacja zbioru danych</strong></p>Dodanie do zbioru lub umieszczenie w nowym zbiorze statystyk wyliczonych dla wskazanych grup obserwacji

<p><strong>Definiowanie właściwości zmiennych</strong></p>Wprowadzanie o zmiennych informacji, które są wyświetlane w oknach dialogowych oraz wykorzystywane do opisu obiektów wynikowych

Definiowanie właściwości zmiennych

Wprowadzanie o zmiennych informacji, które są wyświetlane w oknach dialogowych oraz wykorzystywane do opisu obiektów wynikowych.

W zbiorze danych, oprócz wartości dla poszczególnych obserwacji, przechowywane są także informacje na temat zmiennych. Program pozwala definiować właściwości zmiennych takie jak etykieta zmiennej, etykiety wartości, typ zmiennej, poziom pomiaru, rola w analizach, szerokość i miejsca dziesiętne.

Możliwe jest także nadawanie atrybutów zmiennych oraz definiowanie braków danych użytkownika.