IBM SPSS Statistics

///

Przygotowanie danych do analiz

icon2_white

IBM SPSS Statistics oferuje narzędzia do czyszczenia zbiorów danych i do zarządzania brakami danych.

Umożliwia przygotowanie danych do analiz poprzez kategoryzację, standaryzację czy wyliczanie nowych zmiennych. Pozwala przygotować również dane z pytań wielokrotnego wyboru.
icon_im_bw

PS Imago PRO

pełne wsparcie analizy danych i raportowania
zobacz kompletne rozwiązanie

<p><strong>Sprawdzanie poprawności danych</strong></p>Sprawdzanie poprawności danych poprzez identyfikację błędnych wartości, powtórzonych obserwacji oraz obserwacji nietypowych (tzw. anomalii)

Sprawdzanie poprawności danych

Sprawdzanie poprawności danych poprzez identyfikację błędnych wartości, powtórzonych obserwacji oraz obserwacji nietypowych (tzw. anomalii).

Sprawdzenie poprawności obserwacji obejmuje sprawdzenie identyfikatorów pod względem występowania braków danych i duplikatów oraz oznaczenie pustych obserwacji.

Sprawdzenie poprawności zmiennych obejmuje między innymi oznaczenie zmiennych z dużą ilością braków danych i zmiennych z dużą liczbą kategorii mało licznych.

Program pozwala także na poszukiwanie błędów logicznych i wartości spoza dopuszczalnego zakresu. Narzędzie identyfikacji obserwacji nietypowych umożliwia wyliczanie dla każdej obserwacji indeksu anomalii, który mierzy nietypowość obserwacji z uwzględnieniem jej przynależności do grupy o zbliżonych wartościach.


Zarządzanie brakami danych

Zarządzanie brakami danych obejmujące analizę braków danych oraz wybór metody wykluczania obserwacji z brakami lub zastępowanie braków danych przy użyciu różnych metod.

Większość procedur analitycznych daje możliwość zdecydowania, w jaki sposób mają być traktowane obserwacje z brakami danych (wyłączanie wszystkich obserwacji z brakami, wyłączanie obserwacji parami). Program umożliwia proste zastępowanie braków danych wartościami średniej, mediany, dominanty lub bardziej złożone – z użyciem algorytmów zastępowania braków danych.

Możliwe jest także skorzystanie z mechanizmów wielokrotnej imputacji. Narzędzia do analizy układów braków danych dostarczają informacji niezbędnych do podjęcia decyzji co do sposobu traktowania braków danych.

<p><strong>Zarządzanie brakami danych</strong></p>Zarządzanie brakami danych obejmujące analizę braków danych oraz wybór metody wykluczania obserwacji z brakami lub zastępowanie braków danych przy użyciu różnych metod

<p><strong>Wyliczanie nowych zmiennych</strong></p>Wykonywanie obliczeń z użyciem przekształceń algebraicznych, operatorów logicznych i funkcji, których wynikiem jest utworzenie nowych zmiennych

Wyliczanie nowych zmiennych

Wykonywanie obliczeń z użyciem przekształceń algebraicznych, operatorów logicznych i funkcji, których wynikiem jest utworzenie nowych zmiennych.

Program pozwala wyliczać nowe zmienne, wykonując przekształcenia algebraiczne lub korzystając z funkcji. Obliczenia warunkowe pozwalają m.in. na identyfikację obserwacji spełniających żądany warunek.

Inne zastosowania obliczeń na zmiennych to np. tworzenie indeksów i skal postaw, wyznaczanie daty kontaktu z klientem itp. Dostępna jest szeroka gama wbudowanych funkcji, w tym arytmetycznych, statystycznych i operujących na ciągach tekstowych.


Kategoryzacja zmiennych

Podział na kategorie wartości zmiennych ilościowych oraz zmiana sposobu kodowania wartości zmiennych jakościowych.

Rekodowanie zmiennych pozwala zmienić kody kategorii lub pogrupować wartości istniejącej zmiennej (np. połączyć odpowiedzi „raczej się zgadzam” i „zdecydowanie się zgadzam” w jedną kategorię).

Program pozwala także na podział zmiennej ilościowej na kategorie. Generowanie punktów podziału zmiennej ilościowej może się odbywać automatycznie.

Program umożliwia generowanie przedziałów o równych szerokościach, o równej liczbie obserwacji lub na podstawie mediany i percentyli oraz wartości średniej i odchylenie standardowego. Możliwa jest także kategoryzacja optymalna, której celem jest taki podział zmiennej, aby maksymalizować siłę związku tej zmiennej z inną zmienną.

<p><strong>Kategoryzacja zmiennych</strong></p>Podział na kategorie wartości zmiennych ilościowych oraz zmiana sposobu kodowania wartości zmiennych jakościowych

<p><strong>Tworzenie zestawów wielokrotnych odpowiedzi</strong></p>Tworzenie zestawów wielokrotnych odpowiedzi, łączących w jedną informację wartości z różnych zmiennych, w których zakodowane są odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru

Tworzenie zestawów wielokrotnych odpowiedzi

Tworzenie zestawów wielokrotnych odpowiedzi, łączących w jedną informację wartości z różnych zmiennych, w których zakodowane są odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru.

Program umożliwia utworzenie zestawów zmiennych, które mają być analizowane łącznie, ponieważ zawierają odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru. Utworzony zestaw wielokrotnych odpowiedzi może być wykorzystany podczas wykonywania analizy tabelarycznej i przygotowywania wykresów. Zmienne wchodzące w skład zestawu mogą być kodowane w postaci dychotomii lub kategorii.